Najpopulárnejšie produkty

Dejiny oblasti Tokaj-Hegyalja v chronologickom slede

HomeDejiny oblasti Tokaj-Hegyalja v chronologickom slede

Naša história

Tokajská vinárska oblasť v chronologickom slede

Písomná zmienka

1074

Prvá známa písomná zmienka o názvu Tokaj.

a
Prvá zmienka o viničnom vrchu v Tarcali s názvom Szentkereszt

1187

Prvá zmienka o viničnom vrchu v Tarcali s názvom Szentkereszt (dnešný názov svah), ako o majetku špitálskeho rytierskeho rádu Szentkereszt v Tokaji.

Kopasz-hegy

1200

Prvá písomná zmienka o vrchu Kopasz-hegy, spomína sa ako Tarcalhegye.

a
Prvá zmienka o historickom viničnom vrchu Mézesmál

1283

Prvá zmienka o historickom viničnom vrchu Mézesmál (promontórium), ako o majetku Konventu Svätého kríža zo Šiah.

V jednej trestnej veci prvýkrát spomína víno pôvodom z Tokaja

1382

V jednej trestnej veci prvýkrát spomína víno pôvodom z Tokaja. Podľa záznamu ľudia šľachtickej rodiny Kállayovcov vylúpili dodávku, ktorá patrila kláštoru rytierskeho rádu Svätého Štefana z Budafelhévízu.

a
Slobodné kráľovské mestá Bardejov a Košice

1467

Slobodné kráľovské mestá Bardejov a Košice začínajú kupovať vinice na vrchu Nagy Sátor v obci Abaújszántó a na vrchu Hasznos v obci Tállya.

Do vinárskej oblasti prichádza reformácia

1525

Do vinárskej oblasti prichádza reformácia a z dôvodu šírenia obnovy vierovyznania sa objavuje výraz Hegyalja – Podhora pre toto územie, čiže pre budúcu vinársku oblasť.

a
Rodina Alaghy

1557

Šľachtická rodina Alaghyovcov sa v roku 1632 stáva jedným z najmocnejších majiteľov tejto vinárskej oblasti.

Prvá zmienka o cibébe.

1571

Prvá zmienka o cibébe. Dedičská zmluva príslušníkov vidieckej šľachty, rodiny Garayovcov z Tokaja, v ktorej spísali veľké množstvo cibébového vína z tokajského vrchu Hétszőlő a Nagyszőlő.

a
Rodina Rákóczi

1599

Postupným nadobúdaním menších majetkov do roku 1711 sa šľachtická rodina Rákócziovcov stala taktiež jedným z najvplyvnejších vlastníkov pozemkov v tejto vinárskej oblasti.

Rodina Thököly

1622

Šľachtická rodina Thökölyovcov sa stala jednými z najvplyvnejších majiteľov na tomto vinárskom území až do roku 1685.

a
Prvá potvrdená zmienka o vinici Szarvas

1624

Prvá potvrdená zmienka o vinici Szarvas v Tarcali. Neskoršie sedmohradské knieža, Juraj I. Rákóczi kúpil menovaný vinohrad od košického šľachtica menom István Privigyei.

Vznik takzvaných podhorských zákonov

1641

Vznik takzvaných podhorských zákonov. Zástupcovia mestečiek v oblasti Tokaj-Hegyalja ako aj zámožní zástupcovia miest a šľachtických panstiev zasadali v obci Mád a Tállya, kde stanovili pravidlá vlastníctva vinohradov, dedenia, ako aj vinárskych prác a oberačky.

a
Prvá klasifikácia vo vinárskej oblasti

1670

Prvá klasifikácia vo vinárskej oblasti. Pád Wesselényiho protihabsburgského sprisahania, následkom čoho cisársky dvor zhabe viničné majetky mnohých šľachticov, ktorí sa zúčastnili na organizácii. Zhabaný viničný majetok bol klasifikovaný podľa polohy a kvality.

Prvá známa zmienka o nektári

1699

Prvá známa zmienka o nektári alebo esencii pod názvom esenčné víno, ktoré bolo vyrobené z úrody vínnej révy na pozemkoch vo vlastníctve rodiny Rákócziovcov.

a
Klasifikácia

1730-1733

Historik Matej Bel a János Matolay klasifikuje viničné vrchy v oblasti Tokaj-hegyalja.

Uzavretá vinárska oblasť

1737

Cisár a kráľ Karol III. (1711−1740) prvýkrát na svete vyhlasuje územie za uzavretú vinársku oblasť.

a
Mária Terézia

1749

Na príkaz kráľovnej Márie Terézie (1740−1780) zriadili takzvané kráľovské či korunné majetky v štátnom vlastníctve na svahu Henye v obci Tarcal (Terézia, Mézes-Mály ), na svahu Szarvas, v tokajskom Hétszőlő a na svahu Zsadányi v Sárazsadányi.

Vinárska škola

1845

V Sárospataku založili vinársku školu.

a
Vinohradnícka škola

1873

V obci Tarcal bola založená vinohradnícka škola na území dnešného vinohradu Degenfeld.

Filoxéra

1886

Vo vinárskej oblasti sa objaví ničivá epidémia filoxéry, ktorá spôsobí veľké škody.

a
Trianon

1920

Následkom Trianonskej mierovej zmluvy vinárska oblasť stratila obce Malá Tŕňa a Viničky. Veľa vlastníkov sa tiež dostalo na druhú stranu hranice a preto väčšina z nich aj prišla o svoje viniči v tejto oblasti.

Zoštátnenie

1950

Zoštátnenie. Štát zhabal množstvo meštianskych a aristokratických viničných majetkov, ktoré scelil. Vznik Štátneho majetku Tokaj-hegyalja a neskôr Vínneho kombinátu.

a
Privatizácia

1990

Príchodom zmeny režimu sa začína privatizácia vo vinárskej oblasti.

UNESCO

2002

Oblasť Tokaj-Hegyalja bola zaradená na zoznam Svetového dedičstva UNESCO.

a
Tokajská vinárska oblasť

2004

Vinohradnícka oblasť Tokaj-Hegyalja sa v názve zmenila na Tokajskú vinársku oblasť. Podľa platného nariadenia bolo cibébové víno povolené výhradne pre Tokajskú vinársku oblasť.